New Year SMS In Gujarati

New Year SMS In Gujarati


 

Tamara Parivar Ne

Nutan Varsh Na Abhinandan

Apno Parivar Sukh Shanti Pame E j Shubhecha

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I Wish U a Very
!"!__!"! APPY
!_!""!_!
!"!__!"! APPY
!_!""!_!
!"!__!"! APPY
!_!""!_!
!"!__!"! APPY
!_!""!_!Diwali

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

@=-=-=-=-=@
)) *Wish u*))
// *and u r //
// *family *//
// * Happy*//
(( * Diwali*((
@=-==-=-=@

.