joomla stats

Thoughts On FB

Home Spiritual Swaminarayan Spirituality Thoghts Orda na Pad | Orada Pad in Gujarati | Orada Pad in English

Orda na Pad | Orada Pad in Gujarati | Orada Pad in English

Orda na Pad | Orada Pad in Gujarati | Orada Pad in English|  Swaminarayan Orda na Pad

Pada . 1 (Part . 1)

Aja mare orade re, Avya Avinashi Alabel;
Bai me Bolavia re, Sundar Chhogavalo chhela - (1)

Nirkhya nena Bhari re, Natvara Sundara Shri Ghanmshayam;
Shobha Shee kahun re, Nirkhi Laje Kotika Kama - (2)

Gunthi Gulabana re, Kanthe Aropya me haar;
Lai ne Varna re, Charne Lagi Varamvara - (3)

Apyo meto adare re, Besava Chakhadio kari pyar;
Puchaya Pritashun re, Bai me Sarve Samachara - (4)

Kahone Hari Kyan Hata re, Kyan Thaki Avya Dharmakumara;
Sundar shobhata re, Ange Sajuya che Shangar- (5)

Paheri pritshun re, Surangi Suthan.ali Sukhaden.a;
Nadi Hirani re, Jotan trupta Na Thaye Nen.a - (6)

Upara odhio re, Gutho reto joya lag.a ;
Sajani Te Same re, Dhanya Dhanya Nirkhya Tenan Bhagya - (7)

Mastaka Upare re, Bandhyun Molidu Amulya;
Kotika Ravi Shashi re, Teto Nave Tene Tulya - (8)

>Reshami Korano re, Karman Sahyo che Rumala;
Premananda To re, A Chabi Nirkhi Thayo Nihala - (9)

 

Pada . 2 (Part . 2)

Sajani Sambhalo re, Shobha Varnavu Teni Teha ;
Murti Sambhartan re, Mujane Upajyo ati Saneha - (1)

Paherya Te Same re, Hariye Ange Alankara;
Jeva me nirkhya re, Teva Varnavu karine pyara - (2)

Baras Kapurana re, Paherya Haide Sundara Har.a ;
Tora phaghaman re, Te para Madhukara Kare Gujara - (3)

Baju Berakha re, Banhe Kapurna Shobhita;
Kadan Kapurna re, Jotan Chore Saunan Chitta - (4)

Sarve Angaman re, Uthe Attarani Bahu fora;
Chore Chitta ne re, Hasta Kamala nayanani Kore - (5)

Hasta Hetaman re, Saune Deta Sukha Ananda;
Rasarupa Murti re, Shri Hari kevala Karuna Kanda - (6)

Adbhuta Upama re, Khetan Sheha na pame par.a;
Dharine Murti re, Jane Avyo rasa Shringar - (7)

>Vhalpa Ven.ama re, Nena Karun.aman Bharpur;
Angoangaman re, Jan.e Ugiya Agan.ita sura - (8)

Kartan Vatadi re, Boli Amrita Sarikhan Ven.a;
Premananda ne re, Jotan tripta na Thaye Nena - (9)

 

Pada . 3 (Part . 3)

Bolya Shri Hari re, Sambharjo Narnari Harijana;
Mare Eka Varta re, Saune Sambhadavyanu che mana - (1)

Mari Murti re, Mara Loka Bhoga ne Mukta;
Sarve divya che re, Tyan to joya ni che jukta - (2)

Maru Dham che re, Akshara Amrita Jenu Nama;
Sarve Samrathi re, Shakthi gun.e kari abhiram - (3)

Ati Tejimaya re, Ravi Shashi Kotika Varn.e Jaya;
Shitala Shanta che re, Tejani upama nava Devaya - (4)

Teman Hun Rahun re, Dvibhuj Divya Sada Sakara;
Durlabha Devane re, Maro koi Na pame Par.a - (5)

Jiva Ishvara Tano re, Maya Kala Purusha Pradhana;
Sahune vasa karun re, Sahuno preraka Hun Bhagwan - (6)

Aganita Vishwani re, Utapati palana pralaya Thaya;
Mari Marji Vina re, Koi thi taranu nava Todaya - (7)

Ema Mune Janajo re, Mara Ashrita Sau Narnari;
Meto Tama Agade re, Varta Satya Kahi che Mari - (8)

Hun to Tama Karn.e re, Avyo Dham thaki Dhari Deha;
Premananda no re, Vhalo Varsya Amrita Meha - (9)

 

Pada . 4 (Part . 4)

Vali Sau Sambharo re, Mari Varta Param Anupa;
Parama Shiddhanta che re, Saune Hitkari Sukhrupa - (1)

Sahu Haribhakta ne re, Javun hoye mare Dham;
To Mune Sevajo re, Tame shuddha bhave Thai Nishkama - (2)

Sahu Haribhakta ne re, Rahevin Hoye Mare Pas.a;
To tame Malejo re, Mithya Panch Vishya Ni Asha - (3)

Muja Vina Jan.ajo re, Bija Mayika Sahu Akara;
Priti Todajo re, Jutha Jani Kutumba parivara - (4)

>Sau Tame Paadajo re, Sarve dradh.a kari mara niyama;
Tamapara Rizashe re, Dharma Ne Bhakti Karshe Ksheme - (5)

Santa Hari Bhakta nne re, Dhidho Shikshano Upadesa;
Latakan Hathanan re, Karta Shobhe natavara vesha - (6)

Nijajana Upare re, Amrita Varsya Ananda Kanda;
Jema Sau Aushadhi re, Prite poshe puran.a.chanda - (7)

Shobhe Santaman re, Jema koi Udugan.a man uduraja;
Ishwara Udaya Thaya re, Karima karva Jananan kaja - (8)

A pada Shikhashe re, Gashe Sambharse Kari pyar;
Premananda no re, Swami Lese Teni Sara - (9)

.

Send Free SMS

Send Unlimited Free SMS